Įvykdyti ES projektai

BPD2004-2006 ESF 2.2. priemonė: ,,Darbuotojų mokymai, siekiant teikti efektyvesnes socialines paslaugas": Pasinaudodami Europos struktūrinių fondų parama Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojai tobulino savo žinias
Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras, siekdamas kelti darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, parengė ir gavo finansavimą projektui ,,Darbuotojų mokymai, siekiant teikti efektyvesnes socialines paslaugas", pagal Lietuvos 2004 - 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas". Projekto įgyvendinimui skirta 213 864 Lt, iš kurių 92 012 Lt - Europos socialinio fondo lėšos ir 121 672 Lt - Vilniaus miesto savivaldybės indėlis.

Projekto tikslas - suteikti Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotojams žinias ir įgūdžius, būtinus efektyviam paslaugų teikimui Vilniaus miesto gyventojams.

Projekto metu 108 Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotojams buvo suorganizuoti keturi 1,5 mėn. trukmės mokymai. Mokymų metu darbuotojai gilino savo žinias vadybos, darbo grupėje metodikos, asmeninės ir profesinės savižinos, kompiuterinio raštingumo srityse.

Projektas buvo vykdomas nuo 2006 m. kovo 6 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.
PHARE 2003 BAS: Socialinio darbo su neįgaliais žmonėmis ir rizikos šeimomis patirties pasidalijimas tarp Vilniaus ir Rygos

Projekto tikslas yra socialinio darbo patirties pasidalinimas dirbant su neįgaliaisiais ir socialinės rizikos šeimomis tarp Vilniaus miesto socialinės paramos centro ir Rygos miesto tarybos Gerovės departamento. Projektas bus įgyvendintas valstybiniame socialinių paslaugų teikimo sektoriuje. Projekto tikslinės grupės yra specialistai, kurie dirba su neįgaliaisiais ir šeimomis.


Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Organizuoti įvadinę konferenciją Vilniuje.
 2. Organizuoti patirties pasidalinimo savaites Vilniuje ir Rygoje.
 3. Atlikti patirties pasidalinimo įvertinimo tyrimą.
 4. Organizuoti apibendrinančią konferenciją Vilniuje.

Projekto veiklos bus įgyvendinamos Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centro ir Rygos miesto tarybos Gerovės departamento padaliniuose.

Projekto uždaviniai:

 1. Sukurti partnerystę tarp Vilniaus miesto socialinės paramos centro ir Rygos miesto tarybos Gerovės departamento.
 2. Įgyti žinių ir įgūdžių socialiniame darbe su neįgaliaisiais ir rizikos šeimomis.
 3. Suprasti kokios yra pagrindinės nepakankamai efektyvaus darbo su neįgaliaisiais ir rizikos šeimomis priežastys Vilniuje ir Rygoje.
 4. Aptarti naudojamus socialinio darbo metodus Vilniuje ir Rygoje.
 5. Informuoti visuomenę, NVO, akademinę bendruomenę, studentus apie partnerystę, apsikeitimo savaičių rezultatus tarp Vilniaus miesto socialinės paramos centro ir Rygos miesto tarybos Gerovės departamento.


Projekto trukmė:
Nuo 2005 m. lapkričio 31 d. iki 2006 m. liepos 31 d.

Straipsniai spaudai:

BPD2004-2006 ESF 2.2 priemonė: Lankomosios priežiūros darbuotojų įgūdžių ugdymas, siekiant jiems padėti prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir augančių darbdavių reikalavimų kvalifikacijai
Vykstant socialiniams-ekonominiams pokyčiams, vyraujant senėjimo tendencijoms (Vilniaus mieste šiuo metu gyvena apie 100 tūkstančių pensininkų, apie 35 tūkstančiai negalią turinčių asmenų), didėjant socialinių paslaugų namuose poreikiui (2002 m. Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriaus lankomosios priežiūros darbuotojai socialines paslaugas namuose suteikė 520 asmenims, 2003 m. - 635 asmenims, o 2004 m. klientų skaičius išaugo iki 703 (tai sudaro ¼ visų Respublikos miestų socialinių paslaugų namuose gavėjų)), atsirandant būtinybei plėsti socialinių paslaugų spektrą, didėjant socialinių paslaugų kokybės reikalavimams, sparčiai keičiantis darbo modeliams, šias paslaugas teikiančių Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojų žinios ir įgūdžiai greitai sensta, jie neatitinka reikalavimų, kuriuos kelia aplinka. Socialines paslaugas namuose, kaip alternatyvą stacionarioms socialinėms paslaugoms, vienišiems, turintiems negalią, pagyvenusiems asmenims teikiantys lankomosios priežiūros darbuotojai privalo turėti tinkamą profesinį pasirengimą. Tačiau dauguma šiuo metu Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriuje dirbančių lankomosios priežiūros darbuotojų ne tik kad nesugeba prisitaikyti prie nuolat vykstančių pokyčių, bet netgi neturi bazinės profesinės kvalifikacijos šioje srityje, kuri, norint kokybiškai atlikti funkcijas, yra būtina. Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojų profesinė kompetencija yra nepakankama, suteikiant kompleksinę pagalbą klientui, sprendžiant socialines problemas, todėl negali užtikrinti pilnaverčio kliento funkcionavimo. Be to, nesant tinkamo profesinio pasirengimo, neįmanoma diegti modernių darbo organizavimo formų, plėsti socialinių paslaugų spektro, o nuo to nukenčia teikiamų socialinių paslaugų kokybė. Kadangi dėl lankomosios priežiūros darbuotojų kompetencijos stokos negalima plėsti socialinių paslaugų sąrašo, daugelis pagyvenusių, turinčių negalią asmenų negauna jiems reikiamų paslaugų. Taigi, mokymų dėka praplėtus paslaugų spektrą, išaugtų ir klientų skaičius. Šiuo metu Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojų mokymas yra fragmentiškas, neatitinkantis poreikių, dėl lėšų stokos investicijos į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą yra minimalios.

Šiuo metu yra rengiami šios srities specialistai Lietuvos aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, tad jau greitai reikiamos socialiniam darbui kvalifikacijos neturintys lankomosios priežiūros darbuotojai tiesiog nesugebės atlaikyti konkurencijos.

Kitas labai svarbus aspektas yra tai, kad Vilniaus miesto socialinės paramos centrui optimizuojant įstaigos veiklą, tobulinant socialinių paslaugų teikimo procesą, plečiant socialinių paslaugų spektrą ir didinant kokybės reikalavimus, kyla pavojus, kad lankomosios priežiūros darbuotojai dėl jų kvalifikacijos neatitikimo gali netekti darbo.

Projekto tikslas - padėti Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojams prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo rinkos poreikių ir augančių darbdavio reikalavimų kvalifikacijai investuojant į jų mokymą (žinių suteikimą bei įgūdžių ugdymą) ir tokiu būdu padidinti jų konkurencingumą.

Projekto uždaviniai:
 1. Pakelti Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojų profesinę kompetenciją suteikiant jiems žinių ir praktinių įgūdžių (socialinio darbo organizavimo pagrindų, psichologijos, slaugos, teisės, buities paslaugų teikimo, higienos, etikos, kompiuterinio raštingumo srityse) ir tokiu būdu praplėsti socialinių paslaugų spektrą bei pagerinti jų kokybę;
 2. Suorganizuoti 6 528 val. trukmės Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojų mokymo ciklus;
 3. Suteikti Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojams II lygio profesinę kvalifikaciją;
 4. Padėti Vilniaus miesto socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojams išsaugoti turimas darbo vietas.
Projekto rezultatai:
 • Bus apmokyti visi Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriaus lankomosios priežiūros darbuotojai - 80 asmenų;
 • Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuoti 6 trijų mėnesių trukmės mokymų ciklai;
 • Bus suteiktos mokymo paslaugos atitinkančios darbo rinkos poreikius ir reikalaujančios nedidelių laiko sąnaudų;
 • 80 lankomosios priežiūros darbuotojų bus suteikta II lygio profesinė kvalifikacija. Projekto metu įdiegta Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa leis jiems įteisinti savo profesinę kvalifikaciją, įgyti ją per gana trumpą laiką, atitinkantį tiek darbdavio - Vilniaus miesto socialinės paramos centro, tiek ir darbuotojų lūkesčius;
 • 80 lankomosios priežiūros darbuotojų įgis profesinių žinių ir praktinių įgūdžių (reikalingų teikiant socialines paslaugas namuose: psichologinių, slaugos, teisinių, buities, higienos, etikos ir pan. žinių ir įgūdžių, bei pagrindinių įgūdžių - darbo su kompiuteriu, reikalingų tobulinant savo veiklą, ieškant naujos informacijos ir pritaikant naujus darbo metodus);
 • 80 lankomosios priežiūros darbuotojų prisitaikys prie darbdavių keliamų reikalavimų kvalifikacijai ir išlaikys savo darbo vietas, "neiškris" iš darbo rinkos, taigi, taps konkurencingesni;
 • Lankomosios priežiūros darbuotojams įgijus atitinkamą kvalifikaciją, ryškiai pagerėjus jų žinių ir įgūdžių lygiui, išsiplės socialinių paslaugų spektras ir tuo pačiu pagerės jų teikiamų socialinių paslaugų kokybė, kas sąlygos ir pačių socialinių paslaugų namuose gavėjų gyvenimo sąlygų pagerėjimą;
 • Mokymų metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai sudarys prielaidas įdiegti naujus darbo metodus (darbas vakarais, savaitgaliais, švenčių dienomis), naujas priemones - praplėsti socialinių paslaugų spektrą, ko pasekoje socialinės paslaugos bus teikiamos platesniam ratui jų reikalingų asmenų.
Projekto veiklų administravimas, koordinavimas, stebėsena, finansinių dokumentų tvarkymas, visa organizacinė veikla vyks Vilniaus miesto socialinės paramos centre. Darbuotojų mokymai vyks Viešųjų pirkimų konkursą laimėjusioje mokymo įstaigoje.
Bendra projekto vertė 475 575,0 Lt.
Prpjekto įgyvendinimo trukmė - 24 mėnesiai. Projekto pradžia 2005 m. kovo 1 d., projekto pabaiga 2007 m. vasario 28 d.

Straipsniai spaudai:

Daugiau informacijos:
Pagalbos į namus skyriaus vedėja Vilija Puodžiuvienė, tel. 233 3780
DIENA KARTU: kartų savipagalbos modelis
Socialinės paramos centras partnerio teisėmis kartu su Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo bendruomene, Telšių "Džiugo" vidurinė mokykla, Gedrimų kaimo bendruomene, Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija "Daugų kraštas", Kančėnų kaimo bendruomene "Dėmesio centras" dalyvavo projekte „Diena kartu: kartų savipagalbos modelis", kurios rengėjas ir vykdytojas buvo Jungtinių tautų vystymo programa pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" uždavinio „Stiprinti socialinę aprėptį" priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" (VP1-1.3-SADM-02-K).

Projekto tikslas buvo: atgaivinant ir aktyviai taikant tradicinių bendruomenių savitarpio pagalbos organizavimo būdus, Kartų namuose lanksčiai organizuoti paslaugas, pagerinančias skirtingų socialinėje atskirtyje esančių asmenų situaciją, padedant jiems įsitraukti į darbo rinką.

Projekto uždaviniai buvo: Sukurti Kartų namų veiklos modelį, 4 vietovėse tikslinės grupės asmenims pritaikyti Kartų namų modelio kompleksines pagalbos integruojantis į darbo rinką priemones, įvertinti Kartų namų modelio rezultatus integruojant tikslinės grupės asmenis į darbo rinką, parengti modelio plėtros rekomendacijas ir apibendrinti bei perduoti Kartų namų modelio taikymo patirtį.

Pagrindinės projekto veiklos buvo : Patirties perėmimo vizitas į Vokietiją; apskriti stalai aptarti Kartų namų modelio koncepciją bendruomenėse; darbuotojų ir savanorių mokymas; patalpų Kartų namų veiklai pritaikymas; suaugusių neformalaus švietimo paslaugų teikimas tikslinių grupių asmenims; užimtumo konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų teikimas tikslinėms grupėms; projekto dalyvių paieška, atranka, informavimas ir motyvavimas, darbas su bendruomene; Socialinių paslaugų teikimas tikslinės grupės asmenims; leidinys "Kartų namų modelis Lietuvoje" parengimas ir išleidimas; interaktyvi mokymams skirta Kartų namų modelio prezentacija; mokymai apie Kartų namų modelį keturiuose regioniniuose seminaruose; mokymai apie adaptuotą Kartų namų modelį nacionaliniame seminare sprendimų priėmėjams.

2011 m. spalio 31 d. projektas buvo sėkmingai užbaigtas. Socialinės paramos centras projekto veiklas vykdė dvejose vietose -Aukštuosiuose Paneriuose (Socialinės paramos centro patalpose) ir Trakų Vokėje (Panerių seniūnijos patalpose). Toks darbuotojų pasiskirstymas sudarė geresnes sąlygas projekto dalyviams lankyti užsiėmimus ir gauti paslaugas.

Socialiniai darbuotojai, dirbantys projekte, konsultavimo ir tarpininkavimo užimtumo klausimais paslaugas 2011 metais teikė 232 projekto tikslinėms grupės atstovams, kontaktavo su 293 darbdaviais, suorganizavo 32 renginius, 5 savitarpio pagalbos grupių užsiėmimus. Socialinės paslaugos buvo teikiamos 134 projekto tikslinės grupės nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, ypač 2011 m., pavyko pasiekti aukštą įsidarbinimo rodiklį, organizuota daug pameistrystės mokymų, įdarbinta daug neįgaliųjų, surasta daug naujų darbdavių ne tik Panerių apylinkėse, bet ir Vilniaus mieste. 2011 metais, nors registruoto nedarbo lygis projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo didelis, įdarbintų ar toliau besimokančių tikslinės grupės narių skaičius viršijo 30 proc. (įdarbinta 38 asmenys). Įsidarbinimo rezultatas pasiektas anksčiau nei pasibaigė projektas.

Projekto veiklos laikotarpiu (2010-02-20 -2011-10-04) buvo įtraukta į projekto veiklas 91 dalyvis. Atsižvelgiant į projekto dalyvių lūkesčius nuolat buvo koreguojamos veiklos strategijos, buvo organizuojami mokymai pagal dalyvių lūkesčius, tai pat organizuojami bendri renginiai su seniūnija ir kultūros centru.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia www.dienakartu.lt
Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės
Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau - centras) kartu su Jungtinių tautų vystymo projektai Lietuvoje, VšĮ Romų visuomenės centru, VšĮ SOPA partnerio teisėmis vykdė projektą „Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės" SFMIS Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-045, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto uždaviniai:
 • Sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje
 • Formuoti darbdavių ir visos visuomenės teigiamą nuomonę apie romus
Pagrindinės projekto veiklos:
 • Įdarbinimo modelio parengimas
 • Specialistų komandinio darbo organizavimas: komandos suformavimas, apmokymas ir koordinavimas
 • Įdarbinimo ir socialinių paslaugų tikslinei grupei teikimas
 • Tolerantiškos darbo aplinkos skatinimas, organizuojant mokymus įmonėse
Projekto trukmė - 2009 m. balandžio 14 d. - 2012 gegužės 12 d.
Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai" ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras nuo 2010 gruodžio 29 d. įgyvendina projektą „Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai" ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas", projekto kodas VP3-2.4-SADM-01-R-02-004, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" Europos sąjungos (toliau - ES) lėšomis ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.
 
Projektui finansavimas: 3 258 575,00 Lt, iš kurių: 2 769 788,75 Lt - ES fondų lėšos, 488 786,25 Lt - Vilniaus miesto savivaldybės indėlis.
 
Projekto tikslas: išplėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste, atliekant pastato, esančio A. Kojelavičiaus g. 172 / J. Kupalos g. 1, rekonstrukcijos darbus ir įkuriant Vilniaus miesto socialinės paramos centro padalinius - savarankiško gyvenimo namus „Savi namai" ir dienos centrą psichikos negalią turintiems asmenims. Socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose ir dienos centre bus teikiamos, užtikrinant asmenų savarankiškumą skatinančias ir jų poreikius atitinkančias saugias gyvenimo sąlygas, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius ir mažinti socialinę atskirtį bei skatinti integraciją į visuomenę.
 
Projekto tikslinė grupė: suaugę Vilniaus mieste gyvenantys asmenys, turintys psichikos negalią.
 
Projekto uždaviniai:
 • renovuoti pastatą, esantį A. Kojelavičiaus g. 172 / J. Kupalos g. 1 (903,41 kv. m.) ir įrengti: savarankiško gyvenimo namus „Savi namai" (793,61 kv. m. 28 vietų), dienos centrą (134,84 kv. m. 30 vietų), rūsyje įrengti savitarnos skalbyklą ir katilinę (95,42 kv. m.);
 • įrengti savarankiško gyvenimo namų „Savi namai" ir dienos centro patalpas, įsigyjant reikiamą įrangą, baldus ir kt. inventorių.
Projekto trukmė: nuo 2010 m. gruodžio 29 d. iki 2013 m. liepos 31 d.
Kompleksinės įdarbinimo paslaugos Vilniaus mieste
Vilniaus miesto socialinės paramos centras partnerio teisėmis nuo 2012 m. balandžio 2 d. dalyvauja projekto ,,Kompleksinės įdarbinimo paslaugos Vilniaus mieste" įgyvendinime, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centraskiti partneriai - VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras, UAB Maxima LT, Visuomeninė organizacija „Naujininkų bendruomenė".

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką".

Projekto esmė: 
teikti nedirbantiems asmenims kompleksines asmens stiprinimo, savarankiškumo didinimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, profesinio orientavimo bei tarpininkavimo įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugas Vilniaus mieste.

Projekto tikslinė grupė:
 socialinės rizikos šeimos, asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis, ilgalaikiai bedarbiai ir/ar socialinės pašalpos gavėjai. Planuojama, kad projekte dalyvaus 120 asmenų (šeimų).

Projekto tikslai:
 • Motyvuoti ir ugdyti projekto dalyvių savarankiškumo bei darbinius įgūdžius.
 • Didinti projekto dalyvių galimybes patekti į darbo rinką.
 • Ugdyti bendruosius ir profesinius įgūdžius.

Projekto uždaviniai:
 • Įvertinti dalyvių individualius poreikius bei motyvuoti nedarbo situacijos keitimui.
 • Ugdyti savarankiškumo ir darbinius įgūdžius.
 • Teikti profesinį orientavimą ir konsultavimą.
 • Ugdyti efektyvios darbo paieškos įgūdžius.
 • Kelti projekto darbuotojų kvalifikaciją.
 • Stiprinti projekto dalyvių bendruosius gebėjimus.
 • Ugdyti projekto dalyvių profesinius įgūdžius.

Socialinės paramos centrui projekte numatytos veiklos
: dalyvių poreikių vertinimas ir motyvavimas, savarankiškumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, profesinis orientavimas, konsultavimas, bendrųjų gebėjimų stiprinimas, įtraukimas į bendruomeninę veiklą, tarpininkavimas ieškant darbo ir įsidarbinus.

Projekto veiklų trukmė
:  2012 m. balandžio 2 d. - 2014 m. gruodžio 15 d.
Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste
Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2013 m. gegužės 13 d. pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" finansavimo ir administravimo sutartį (Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-004).
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra".

Projektas trukmė - 28 mėnesiai (iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.)
Projekto tikslas - sukurti ir plėtoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelį Vilniaus mieste, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Integralią pagalbą planuojama teiki 100 neįgalių ir senyvo amžiaus vilniečių.
 
Projekto vykdymo metu bus suformuota 10 mobilių komandų, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų bus įtraukti sveikatos priežiūros specialistai - slaugytojai, jų padėjėjai ir kineziterapeutai. Projekto metu bus įdarbinti 4 slaugytojai, 29 slaugytojo padėjėjai ir 2 kinezeterapeutai.
Vilniaus miesto socialinės paramos centro 48 lankomosios priežiūros specialistai dalyvaus slaugytojo padėjėjo mokymuose ir, gavę slaugytojo padėjėjo pažymėjimą, dirbs kaip universalūs darbuotojai, teikiantys ir socialines, ir slaugos paslaugas.
 
Projekto metu bus įsigytos 3 transporto priemonės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui, asmeninės apsaugos priemonės, čiužiniai-vonios, perkėlimo diržai, perkėlimo lentos, skirtos integralios pagalbos teikimui.
 
Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos ir organizuojami užsiėmimai grupėje, siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityse.
 
Projekto veiklomis taip pat bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant į integralios pagalbos teikimo procesą savanorius ir bendruomenės narius.
 
Daugiau informacijos apie projektą suteiks Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vedėja Vilija Puodžiuvienė, tel. (8  5)  233 3984.
Projektas „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“

Vilniaus miesto socialinės paramos centras nuo 2013-05-13 iki 2015-10-31 įgyvendino projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra", kuriuo Vilniaus mieste sėkmingai sukurtas ir išplėtotas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelis, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Pasibaigus projektui "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste", Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšų tolesniam integralios pagalbos teikimui, taip užtikrindama šios pagalbos tęstinumą iki naujo finansavimo laikotarpio.

 Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2016 m. gegužės 30 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-03-0001 finansavimo sutartį.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas - kokybiškos integralios pagalbos namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, plėtra.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 27 mėnesiai (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.).

Projekto biudžetas – 767 250,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) planuojama suteikti 110 asmenų (neįgalių vaikų, neįgalių darbingo amžiaus asmenų ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 12 mobiliųjų komandų, jos naudosis sukurta technine baze, užtikrinančia profesionalų, kokybišką, efektyvų integralios pagalbos teikimą. Sukurtas integralios pagalbos modelis užtikrins slaugos ir socialinės globos poreikio tenkinimą bei sudarys galimybę šias paslaugas gaunantiems vilniečiams kuo ilgiau gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės socialinės globos teikimo, o juos prižiūrintiems šeimos nariams - suteikti kokybiškesnę pagalbą savo artimiesiems bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šeimos nariams, prižiūrintiems artimuosius, bus teikiamos individualios (200) ir grupės konsultacijos (4), kuriomis bus siekiama suteikti reikalingų žinių ir įgūdžių, slaugant artimąjį namuose bei pasidalinti artimųjų priežiūros ir slaugos namuose patirtimi. Projekto veiklomis bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant į paslaugų teikimo procesą savanorius, bendruomenės narius (20). Siekiant pasidalinti gerąja patirtimi, organizuojant ir teikiant integralią pagalbą, ugdyti neformalios pagalbos aktyvumą, planuojama surengti neformalios pagalbos skatinimo renginį, kuriame dalyvaus 20 bendruomenės narių ir savanorių.

Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vedėja Vilija Puodžiuvienė, tel. (8 5)  233 3984.