Vykdomi ES projektai

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“

2017 m. birželio 26 d. pasirašius sutartį tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros, Vilniaus mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais – BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras, VšĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas", Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), VšĮ Paramos vaikams centras, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių lošimų, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai, teikiamos šios paslaugos šeimai – pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos ir vaikų priežiūros paslaugos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama suteikti paslaugas 5952 asmenims. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 48 mėnesiai

Projekto biudžetas – 3.253.860,00 Eur
Projektas "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste"

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centrui ir Europos socialinio fondo agentūrai 2019-08-21 pasirašius sutartį dėl Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“, 2019-10-01 pradėtos įgyvendinti šio projekto veiklos.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESF-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto biudžetas 287 056,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė 15 mėnesių: projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-10-01, numatoma pabaiga – 2020-12-31.

Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims plėtra.

Per projekto vykdymo laikotarpį (15 mėn.) planuojama integralią pagalbą suteikti 140 asmenų (neįgalių darbingo ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 7 mobiliosios komandos, kurios naudosis technine baze, užtikrinančia profesionalų ir efektyvų integralios pagalbos teikimą. Komandų darbas bus organizuojamas teritoriniu principu, orientuojantis į Vilniaus miesto 3-4 geografiškai greta esančių seniūnijų teritorijų dalis, priklausomai nuo seniūnijos dydžio ir paslaugų gavėjų skaičiaus jose. Paslaugų teikimas komandiniu principu užtikrins kokybišką integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą, prisidės prie paslaugų gavėjų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, sudarant sąlygas jiems ilgiau gyventi savo namuose, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt