Darbo pasiūlymai

Mes tobuliname socialines paslaugas namuose. Išbandykite naują paslaugą
Vaikų dienos centro „Bičiulis“ vyresniojo psichologo

Darbo pasiūlymas

Vaikų dienos centro „Bičiulis“ vyresniojo psichologo pareigoms užimti

 

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį psichologijos išsilavinimą;
 • išmanyti Socialinės paramos centrui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą; 
 • išmanyti psichologinio konsultavimo principus;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Funkcijos:

 • atlieka psichologinį vaikų dienos centrų „Bičiulis“ ir „Labirintai“ (toliau – Dienos centras) paslaugų gavėjų, bendradarbiaujant su Dienos centro socialiniais darbuotojais, įvertinimą, siekiant nustatyti jų raidos ypatumus, asmenybės problemas;
 • numato tiesioginio poveikio būdus ir taiko psichologinio konsultavimo technikas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su Dienos centro paslaugų gavėjais, turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais;
 • supažindina Dienos centro paslaugų gavėjus ir jų šeimos narius su konsultavimo procesu;
 • rengia individualias rekomendacijas paslaugų gavėjo psichologinėms, asmenybės problemoms spręsti;
 • siūlo Dienos centro socialiniams darbuotojams individualias darbo su paslaugų gavėjais formas, būdus, metodus, dirba su jais komandoje, sprendžiant psichologines paslaugų gavėjų, jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) problemas, prireikus, teikia socialiniams darbuotojams psichologinę pagalbą;
 • stiprina Dienos centro socialinių darbuotojų, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su paslaugų gavėjais, turinčiais psichologinių problemų;
 • formuoja paslaugų gavėjų teigiamą požiūrį į tuos paslaugų gavėjus, kurie turi psichologinių, asmenybės problemų;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją:
 • įvertina psichologinių problemų prevencijos poreikį;
 • parengia ir įgyvendina prevencines priemones bei programas;
 •  vykdo psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją;
 • veda užsiėmimus paslaugų gavėjams grupėje;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su paslaugų gavėjų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), konsultuoja juos psichologinių ar asmenybės problemų sprendimo klausimais, teikia rekomendacijas;
 • vykdo tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais švietimą;
 • periodiškai vertina darbo su paslaugų gavėju, tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) eigą, rezultatus, efektyvumą;
 • dalyvauja vykdant Dienos centro paslaugų gavėjų ir darbuotojų apklausas;
 • rengia, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją, reikalingą konsultuojamųjų problemoms spręsti;
 • pildo Socialinės paramos centro teisės aktais nustatytas dokumentų formas;
 • teikia Socialinės paramos centro direktoriaus pavaduotojui informaciją ir ataskaitas.

Darbo sutarties sąlygos, darbo užmokestis:

1,0 etatu neterminuota darbo sutartis;

Nuo 1043,50 Eur iki 1347,46 Eur pareiginė alga neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais) bei priemokos iki 30 proc.

Kontaktas: Jurgita Talkovskytė, jurgita.talkovskyte@spcentras.lt, tel. nr. 868381107.