Administracinė informacija

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS - yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai. Centras įsteigtas Vilniaus miesto tarybos sprendimu 1991 m. lapkričio 20 d.
Informacija atnaujinta 2022-03-04

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO MISIJA
Misija yra teikti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.
VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIZIJA
Vizija yra inovatyvi, orientuota į nuolatinės pažangos ir plėtros siekimą socialinės paramos srityje įstaiga, kurios dėmesio centre yra paslaugų gavėjas, jo gyvenimo kokybės bei teisių užtikrinimas.
VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FUNKCIJOS
1. teikia bendrąsias socialines paslaugas:
1.1.  informavimo;
1.2.  konsultavimo;
1.3.  tarpininkavimo ir atstovavimo;
1.4.  maitinimo organizavimo;
1.5.  transporto organizavimo;
1.6.  sociokultūrines;
1.7.  asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
2. teikia socialinės priežiūros paslaugas:
2.1. pagalbos į namus;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
2.3. socialinę priežiūrą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
3. taiko atvejo vadybą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
4. teikia dienos socialinę globą asmens namuose;
5. teisės aktų nustatyta tvarka moka vienkartines, tikslines, sąlygines ir periodines pašalpas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų;
6. vykdo paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą nepinigine forma;
7. išduoda techninės pagalbos priemones;
8. rengia dokumentus dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir socialinės globos paslaugų skyrimo;
9. rengia dokumentus dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams;
10. teikia rekomendacijas dėl globos (rūpybos) nustatymo ir vykdo globos (rūpybos) kontrolę;
11. vertina asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir rengia išvadas;
12. organizuoja ir tvarko socialinės paramos gavėjų apskaitą;
13. vykdo Vilniaus miesto savivaldybės pavedimus socialinės paramos srityje bei sprendžia kitus socialinės paramos klausimus;
14. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais teikia sveikatos priežiūros paslaugas (žmonių sveikatos priežiūros veikla).
VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VERTYBĖS
Orientacija į paslaugų gavėją - stengiamės socialinių paslaugų poreikio vertinimą/pervertinimą atlikti individualizuotai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius, lūkesčius, jo aplinką, paslaugų teikimą planuojame, grįsdami bendradarbiavimu su gavėju ir jo socialine aplinka, kompleksiškumu, vertiname ir jautriai reaguojame į pagrįstą paslaugų gavėjo nuomonę apie paslaugų kokybę, saugome asmens privatumą, užtikriname konfidencialumą, asmens duomenų saugumą, stengiamės užtikrinti paslaugų prieinamumą.

Pagarba - esame įsitikinę, jog žmogus yra didžiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, su pagarba žmogaus teisėms, lygioms galimybėms, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei, jo situacijai, tolerantiški, gerbiame asmens pasirinkimo, apsisprendimo laisvę.

Atsakingumas - esame atsakingi paslaugų gavėjui už išsamios, paslaugų gavėjui suprantama kalba ir būdais informacijos teikimą, savo sprendimus, įsipareigojimų vykdymą, grįsdami visa tai socialinio darbo žiniomis, įgūdžiais ir vertybėmis. Dirbame pareigingai, esame pasirengę naujiems iššūkiams, užduotims, darbams.

Kompetencija - savo pareigas stengiamės atlikti profesionaliai, sąžiningai, atsakingai. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų, formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, esame iniciatyvūs, siekiame žinių, nuolatiniu mokymusi ir kompetencijų vystymu siekiame kaitos ir kokybės.

Partnerystė - stengiamės būti patikimais veiklos partneriais su kitomis įstaigomis, organizacijomis, skatiname pasitikėjimu grįstą tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjui paslaugų kompleksiškumą ir tęstinumą.

Nuolatinis tobulinimas - reguliariai matuojame savo veiklą ir analizuojame rezultatus, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti veiklos patikimumą, suprasdami savo atsakomybę paslaugų gavėjui, ieškome tobulėjimo sričių, domimės naujovėmis, jas skatiname ir siekiame jas įgyvendinti.