Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo dalinimo grafikas
2020-02-05


Informuojame, kad Vilniaus m. gyventojai, pateikę prašymus paramai maisto produktais gauti, maisto produktus gali atsiimti vadovaujantis pateiktu grafiku.

 

Vėluojantiems maisto paketai bus dalinami KOVO 7-8 dienomis, 10:00-16:00 val. Maisto banko patalpose, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 (kieme sukti kairėn). 


Kitu laiku ar kitoje vietoje paramos maistu paketai savo dalinimo punkte neatsiėmusiems teikiama nebus – atsiprašome už nepatogumus.


Produktų sąrašas.


 

Projektas "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste"
2019-10-01

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2019 -08-21 pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“.


Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESF-V-418 „Integrali pagalba į namus“.


Projekto biudžetas 287 056,00 Eur.


Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-10-01, numatoma pabaiga – 2020-12-31.


Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims plėtra. 


Per projekto vykdymo laikotarpį (15 mėn.) planuojama integralią pagalbą suteikti 140 asmenų (neįgalių darbingo ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 7 mobiliosios komandos, kurios naudosis technine baze, užtikrinančia profesionalų ir efektyvų integralios pagalbos teikimą. Komandų darbas bus organizuojamas teritoriniu principu, orientuojantis į Vilniaus miesto 3-4 geografiškai greta esančių seniūnijų teritorijų dalis, priklausomai nuo seniūnijos dydžio ir paslaugų gavėjų skaičiaus jose. Paslaugų teikimas komandiniu principu užtikrins kokybišką integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą, prisidės prie paslaugų gavėjų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, sudarant sąlygas jiems ilgiau gyventi savo namuose, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt

 


 

Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems
2019-09-03

Nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2019 m. liepos projekte “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste” dalyvavo daugiau negu 5000 asmenų. Projekto partneriai sudėtingas situacijas patyrusioms šeimoms/asmenims pasiūlė net 19 skirtingo pobūdžio paslaugų. 2019 m. rugsėjo mėnesį „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ projekto paslaugų sąrašas pasipildys dar viena paslauga - Asmeninis asistentas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatant specialiuosius poreikius, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildys savivaldybės
2019-07-10

Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildys ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.


Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.


Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.


Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.


 

Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką
2019-07-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintu šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu bus vykdomas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia.


Pagal šią programą bus galima pritaikyti
vienbutį gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą arba jų dalį, tinkama gyventi vienam asmeniui ar šeimai bei daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliam vaikui su sunkia negalia. Tai būtų būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus. Gyvenamoji aplinkanuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos, individualiam, daugiabučiam namui ar gyvenamosioms patalpoms, įrengtoms negyvenamosios paskirties pastate, priskirtame žemės sklype.


E
sant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintame Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką Tvarko aprašo priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).


Prašome prašymus dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia pateikti iki einamųjų metų liepos 31 d., siekiant
iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. sudaryti einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Jeigu bus gautas papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų, galės būti nagrinėjami tie pareiškėjų prašymai, kurie nebus išnagrinėti iki rugpjūčio 1 dienos.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgaliojo atstovas. Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą adresu  Kauno g. 3, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt.


Svarbi informacija dėl socialinės paramos mokiniams
2019-06-25

Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius. 


Prašymą pateikti galima el. būdu prisijungus www.spis.lt, atvykus į šį skyrių arba atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius. 


Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:

 1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 2. parama mokinio reikmenims įsigyti (76 Eur per kalendorinius metus).

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip: 


1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (183 Eur); 


2 VRP dydžiai (244 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;


2,5 VRP dydžio (305 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 


Kreiptis galima: 

dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;

dėl maitinimo stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.; 

dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.


Daugiau informacijos:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545; 
 • www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 12. Socialinės paramos mokiniams skyrimas;
 • www.e-tar.lt → Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
 • www.vilnius.lt → Savivaldybė → Teisinė informacija → Teisės aktai (įrašyti 2019-06-19, Nr. 1-94; 2019-06-26, Nr. 30-1618/19).


Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 

Socialinių išmokų skyrius, 2019-06-25


Nebūk abejingas! Pranešk savo savivaldybei!
2019-06-12


Įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema
2019-05-13

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centrui 2019-05-09 suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės – EQUASS Assurance sertifikatas, patvirtinantis, kad teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka socialinių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Vilniaus miesto socialinės paramos centras, siekdamas užtikrinti teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kokybę bei nuolatinį tobulinimą, nuo 2017-09-11 dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis), kokybės sistemos diegimo sritis – dienos socialinė globa asmens namuose.

Dalyvavimas projekte sudarė galimybę įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmeniu ir įrodyti, kad teikiamos kokybiškos paslaugos, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, dirbti kartu su socialiniais partneriais, siekiant geresnių rezultatų ir procesų tobulinimo.
Vaikus globojančių asmenų, šeimų ir šeimynų dėmesiui!
2019-03-27

Įsigaliojus naujai pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo tvarkai, nuo 2019 m. kovo 1 d. prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo priima Vilniaus savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (SRSD) Socialinių išmokų skyrius. Prašymą pateikti galima tiesiogiai atvykus į šį skyrių arba atsiųsti paštu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

 

Pagalbos pinigai

Periodinė piniginė išmoka mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui*. 

*Atkreipiame dėmesį, kad globos centrai dėl pagalbos pinigų (periodinės piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams turėtų kreiptis į SRSD Socialinės paramos skyrių (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka mokama giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant:

 • 1 vaiką (iki 18 m. ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai) mokama 114 Eur išmoka;
 • 2 vaikus190 Eur išmoka;
 • 3 ir daugiau vaikų304 Eur išmoka;
 • vaiką iki 3 m. amžiaus, suma papildomai didinama 38 Eur per mėn.

Mokama 500 Eur vienkartinė išmoka.

 

 

Daugiau informacijos galima gauti:

 • Savivaldybės interneto svetainėje vilnius.lt Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai (įrašyti 2019-03-15, Nr. 30-627/19);
 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.

Naujieji neįgaliojo pažymėjimai bus patogesni
2018-12-20


Nuo sausio 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) negalią turintiems asmenims išduos naujo pavyzdžio neįgaliojo pažymėjimus. Naujieji pažymėjimai bus patogesni keliaujantiems į užsienį – jų įrašai bus ne tik lietuviški, bet ir angliški.


Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT neįgaliojo pažymėjimus išduos ir pensinio amžiaus asmenims. Pagal dabartinę tvarką pensinio amžiaus asmenys, kuriems NDNT nustato specialiuosius poreikius, norėdami gauti socialines paslaugas ir lengvatas, kreipiasi į savivaldybes, kurios nustato specialiųjų poreikių lygį ir išduoda neįgaliojo pažymėjimus.


Nuo sausio 1 d. dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo pensinio amžiaus asmenims į savivaldybes kreiptis nebereikės – NDNT, nustačiusi specialiuosius poreikius, kartu nustatys jų lygį ir išduos neįgaliojo pažymėjimą.


Pažymime, kad iki 2019 m. sausio 1 d. visi išduoti neįgaliojo pažymėjimai galios iki ant jo nurodyto termino, taigi jų pasikeisti nebūtina.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »

Svetainės medis