Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas

2023 02 21

Vilniaus miesto Socialinių paslaugų centras skelbia kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Vilniaus mieste projekto partnerių atrankos konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Vilniaus mieste projekto atrankos tvarkos aprašu patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr30-418/23 ,,Dėl kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Vilniaus mieste atrankos tvarkos aprašo ir bendruomeninių šeimos namų veiklai taikomų kriterijų tvirtinimo“.

Konkurso tikslas – atrinkti partnerius, įgyvendinsiančius 2021–2030 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą Kompleksinės paslaugos (KOPA) (toliau – Projektas) ir teiksiančius kompleksines paslaugas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022–2029 metai. Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomas kompleksinių paslaugų gavėjų Vilniaus mieste skaičius – 12 200 asmenų.

Projekto vertė ir paslaugų teikimo įkainiai bus nustatyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
Partnerių atrankoje gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, kurios yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir turinčios ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste patirtį. Atrankos konkurse dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas bent vienas veiklos tikslas, susijęs su socialinių paslaugų šeimai teikimu.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:
  1. Pareiškėjo įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
  2. Dokumentų, pagrindžiančių specialistų, teiksiančių kompleksines paslaugas šeimoms, profesinę kvalifikaciją, kopijos;
  3. Dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms, kopija;
  4. Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Tvarkos aprašo 7 punkte.
Paraiškos su priedais, pasirašytos kvalifikuotu el. parašu, teikiamos lietuvių kalba elektroniniu paštu info@spcentras.lt iki 2023 m. kovo 2 d. 24:00 val.
 
Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto Socialinių paslaugų centro Projektų vadovė Raimonda Sirvidienė te. 8 608 09733, el. paštu raimonda.sirvidiene@spcentras.lt


Informacija atnaujinta 2023-02-21