Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa

Ilgalaikės socialinės globos paslauga – teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims). 

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Į socialinės globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra, ir kuriems teikiamos paslaugos į namus neefektyvios.

Teikiančias ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats besikreipiantis asmuo (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai). Įstaigos, teikiančios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinės globos paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių.

Dėl socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą (spauskite čia), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Socialinių paslaugų centrą, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis;

3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė;

4. neįgaliojo pažymėjimo ir jo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą;

5. specialiųjų poreikių nustatymo pažymos, rekomendacijų ir sprendimo kopijas (rekomendacijų ir sprendimo kopijos pateikiamos tik tada, jei specialieji poreikiai nustatyti po 2019 metų sausio 1 d.);

6. gydymo įstaigos pažymą apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt., jei prašoma skirti trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenis su negalia arba senyvo amžiaus;

7. laisvos formos prašymą kuriame asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys iš Socialinių paslaugų skyriaus sudaryto sąrašo nurodo socialinės globos įstaigos pavadinimą, kurioje pageidauja gauti paslaugas.

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę atokvėpio socialinę globą dydis yra 80 procentų asmens pajamų, už trumpalaikę tęstinę socialinę globą – 60 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį yra 80 proc. asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė yra mažesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą (turto normatyvas asmeniui - 12 kv. m. būsto naudingojo ploto). Jeigu suaugusio asmens turto, turėto iki 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Mokėjimo už vieno mėnesio ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir yra 80 procentų vaiko pajamų per mėnesį. 

Tais atvejais, kai trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už šias socialinės globos paslaugas padengti.


Socialinių paslaugų namuose skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:
Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Socialinio darbo skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadienis 7.30 - 16.30 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val. 

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.