Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, suteikiama galimybė turėti laikiną atokvėpį.

Dienos globos teikėjus ir gavėjus, poreikio nustatymo, dienos globos skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo Vilniaus mieste tvarką, paslaugų sąrašą ir ginčų nagrinėjimą reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos  24 d. sprendimu Nr. 1-1394 patvirtintas Dienos socialinės globos teikimo asmens namuose tvarkos aprašas (pdf variantas - čia)

Dienos globos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;

Kreipiantis dėl dienos globos reikia pateikti:

 • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo užpildytą prašymą-paraišką;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai;
 • teismo nutartį dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Dienos globa teikiama:

 • nustačius asmens dienos globos poreikį (poreikį nustato Socialinės paramos centro socialinis darbuotojas);
 • priėmus sprendimą asmeniui skirti dienos globą (sprendimą priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija);
 • pasirašius dienos globos teikimo ir mokėjimo už ją sutartį. 

Čia rasite dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų pavadinimus ir specifikacijas (pdf)

Čia rasite asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiant dienos socialinę globą asmens namuose sąrašą

 Mokėjimas už dienos globą: 

 • mokėjimo už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
 • mokestis už asmeniui suteiktą dienos globą nustatomas per mėnesį suteiktų dienos globos valandų skaičių dauginant iš Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktoriaus 2021-03-31 įsakymu Nr. 1-400/21 ,,Dėl dienos socialinės globos asmens namuose vienos valandos kainos tvirtinimo” patvirtintos dienos globos vienos valandos kainos 6,92 Eur ir dauginant iš 0,5 (įsigalioja nuo 2021-05-01);          
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio (384 Eur, 1 VRP – 128 Eur, nuo 2021-01-01), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį (384 Eur), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų.

Dėl dienos globos prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose.

Telefonas pasiteiravimui: (8 5) 233 0296, 8 683 81066.

Dėl informacijos apie laukiančių gauti dienos socialinės globos asmens namuose eilę prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės globos ir rūpybos poskyrio vyriausiąją specialistę Vidą Bučienę (tel. 211 2660, el. paštas vida.buciene@vilnius.lt) arba apsilankyti Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje, (tiesioginė nuoroda ČIA).

Asmenų aptarnavimo laikas seniūnijose:

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.

Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.

Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.