LT EN RU

Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia, senų žmonių dienos socialinės globos centre, neįgalių vaikų dienos socialinės globos centre, socialinės globos namuose, asmens namuose) atsižvelgiant į socialinės globos įstaigos veiklos ir darbo metodų atitiktį asmens socialinės globos poreikiams. 

Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams. 

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinės globos paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių

Dėl socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą (spauskite čia), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Socialinių paslaugų centrą, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis;

3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė;

4. neįgaliojo pažymėjimo ir jo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą;

5. specialiųjų poreikių nustatymo pažymos, rekomendacijų ir sprendimo kopijas (rekomendacijų ir sprendimo kopijos pateikiamos tik tada, jei specialieji poreikiai nustatyti po 2019 metų sausio 1 d.);

6. pažymą apie šeimos narių trijų paskutinių iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas, jei prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas asmeniui, kuris gyvena šeimoje;

7. laisvos formos prašymą kuriame asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys iš Socialinių paslaugų skyriaus sudaryto sąrašo nurodo socialinės globos įstaigos pavadinimą, kurioje pageidauja gauti paslaugas. 

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų. 

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio (toliau VRP), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų. 

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų. 

Socialinių paslaugų namuose skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:
Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Socialinio darbo skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:
Pirmadieniais, ketvirtadienis 7.30 - 16.30 val.
Antradieniais 12.15 - 16.30
Trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Informacija atnaujinta 2023-06-12