Būsto pritaikymas neįgaliems

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
 3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta 2 punkte, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
 4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas). 

Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės:

 • pirmoji būsto pritaikymo eilė – asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, asmenys, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis, ir asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios;
 • antroji būsto pritaikymo eilė – asmenys, kuriems nustatytas kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis. 

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 2. neįgaliesiems, besimokantiems pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio ugdymo programas, ar studijų programas;
 3. dirbantiems neįgaliesiems, išskyrus dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartis.    

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
 2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją.
 4. kitą pareiškėjui svarbią informaciją. 

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. būstas yra neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, išskyrus, kai būstas nėra baigtas statyti ar įrengtas;
 2. būstas turi priklausyti nuosavybės teise neįgaliajam ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata nėra taikoma, jei neįgaliajam perkami mobilūs keltuvai (įskaitant laiptų kopiklius) arba mobilūs techninės pagalbos įrenginiai (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
 4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nepritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams;
 5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 7. naujos statybos būstas, kurio baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų ir kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, jo tėvams, įtėviams arba globėjams (rūpintojams), jei neįgalusis yra nepilnametis arba teismo pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus pareiškėjas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo pasirašymo dienos.
 8. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą). 

Dėl būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Socialinės paramos centro vyr. Socialinį darbuotoją Martyną Žebuolį,  adresu  Kauno g. 3/26, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, mob. tel. 8 646 98418 el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt

Darbo laikas:

I-IV  7.30 -16.30 val. 
V      7.30 - 15.15 val. 

Pietų pertrauka  11.30 - 12.15 val.