Būsto pritaikymas neįgaliems

Teikti prašymą elektroniniu būdu: SPAUSKITE ČIA.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:

1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba

2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba

3. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas), arba

4. specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo (toliau – asmuo).

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

1. asmenims iki 18 metų;

2. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;

3. asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

4. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;

5. asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:

1. savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;

2. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija;

3. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;

4. skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija), jei asmuo ar atstovas parduoda asmens specialiesiems poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens specialiesiems poreikiams pritaikytą būstą. Kompensacija asmeniui ar atstovui išmokama, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą.

Prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgalusis arba jam atstovaujantis asmuo

Prašyme nurodoma: asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti pageidaujamą būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją jis pateikia Komisijai, jai atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą. Kartu su prašymu neįgalusis ar jo atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1. asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);

2. dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas:

2.1. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui paskirtos dializės procedūros;

2.2. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras) direktoriaus sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo priimto teigiamo sprendimo dėl aktyvaus tipo vežimėlio ar vežimėlio, skirto tetraplegikui, ar elektrinio vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kopiją arba tarp Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir asmens sudarytos Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutarties, kurioje nurodyta, kad asmuo aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu ar vežimėliu, skirtu tetraplegikui, ar elektriniu vežimėliu, kopiją, arba Techninės pagalbos neįgaliesiems centro raštą, patvirtinantį, kad asmuo yra pateikęs Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos prašymą skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę ir laukia, kol jam bus skirtas aktyvaus tipo vežimėlis ar vežimėlis, skirtas tetraplegikui, ar elektrinis vežimėlis.

2.3. pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programą);

2.4. pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo dirba);

3. Formą Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;

4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;

5. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus 7 papunktyje nurodytą atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų);

2. būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo,  ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);

3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);

4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka (nurodomas vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), būsto adresas, sutikimas dėl būsto pritaikymo), kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens specialiesiems poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams;

5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo;

6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;

7. jei būsto statyba nebaigta (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), jis turi nuosavybės teise priklausyti asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties  pasirašymo dienos;

8. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą). 

Prašymą ir dokumentus galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 13 informacinis langelis arba galite parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Sausio 13-osios g. 10 Vilnius, el. p. info@spcentras.lt. Prašymą ir dokumentus galima pateikti ir internetu ,,https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Busto-pritaikymas-neigaliesiems“).

Dėl išsamesnės konsultacijos būsto pritaikymo klausimais kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro vyr. socialinį darbuotoją Martyną Žebuolį, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt , mob. tel. 8 646 98418

Informacija atnaujinta 2023-01-20