Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Paslaugos aprašymas 

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.


Kas gali gauti asmeninę pagalbą?

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą ir pateikia:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos (atsisiųsti čia);
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą, prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi prioritetą turintys gauti asmeninę pagalbą asmenys), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Jei socialiniam darbuotojui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su asmeninės pagalbos poreikio nustatymu, nenurodyti sąraše, socialinis darbuotojas gali prašyti asmens ar asmens atstovo pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas) ir (ar) kitą informaciją, reikalingą pildant klausimyną. 

Asmeninės pagalbos poreikį asmeniui, vadovaudamasis vertina ir nustato socialinis darbuotojas.  Asmens ar asmens atstovo sutikimu (pageidavimu), vertinant asmens asmeninės pagalbos poreikį, gali dalyvauti ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos atstovas. Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. 

Likus ne daugiau kaip 30 dienų iki šio termino pabaigos, pasibaigus šiam terminui ir (ar) asmeniui ar asmens atstovui savivaldybės administracijai pateikus nurodytą prašymą-paraišką ir, jei reikia, kitus pasikeitusius ar patikslintus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, nurodytus dokumentus, asmeniui iš naujo organizuojamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimas nustatyta tvarka.
Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.
Kaip pateikti dokumentus?

Asmenys, kurie pageidauja gauti asmeninę asistento pagalbą, gali kreiptis ir pateikti prašymą: 

 • elektroniniu paštu asmeninis.asistentas@spcentras.lt;
 • paštu, adresu  Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, LT-04347;
 • per kurjerį, adresu  Sausio 13-osios g. 3, Vilnius, LT-04347;
 • klientų aptarnavimo centre (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, pirmas aukštas, ketvirtas langelis. 

Darbo laikas:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.;
penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Dirba be pietų pertraukos 

Asmenų aptarnavimo seniūnijose laikas (prašome registruotis telefonu dėl priėmimo):

Pirmadieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.

Antradieniais 12.15 – 16.30 val.

Trečiadieniais, penktadieniais 7.30 - 11.30 val.

Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val. 

Tel. Nr. pasiteiravimui: 8 683 83 643.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).
Kokios paslaugos nėra teikiamos?

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Kiek kainuoja paslauga?

Jeigu asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 294 eurų, už asmeninę pagalbą asmeniui nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. pajamų. 

Daugiau informacijos: Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos apraše.