Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia

Būstas pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos, individualiam, daugiabučiam namui ar gyvenamosioms patalpoms, įrengtoms negyvenamosios paskirties pastate, priskirtame žemės sklype.

Techninės pagalbos priemonės – esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintame Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką Tvarko aprašo priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).

Pareiškėjas laisvos formos prašymą pritaikyti būstą pateikia Vilniaus miesto Socialinės pramos centrui (toliau – prašymas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

 1. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
 2. vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą (netaikoma, kai įsigyjamos tik Techninės pagalbos priemonės), kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
 4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos Techninės pagalbos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. būstas yra vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta, išskyrus 7 papunktyje nurodytą atvejį, kai būstas nėra baigtas statyti ar įrengtas;
 2. būstas priklauso nuosavybės teise vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei vaikui su sunkia negalia perkami mobilūs keltuvai (įskaitant laiptų kopiklius) arba techninės pagalbos priemonės;
 4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nepritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams;
 5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 7. būstas yra naujos statybos, jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų ir jis nuosavybės teise priklauso vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus pareiškėjas privalo organizuoti savarankiškai ir jie turi būti atlikti po Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo pasirašymo dienos iki einamųjų metų pabaigos, jei pritaikomas būstas yra įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, arba ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo pasirašymo dienos;
 8. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

Nurodyti reikalavimai netaikomi, kai pritaikant būstą vaikui su sunkia negalia įsigyjamos tik Techninės pagalbos priemonės.

Jei būste vaikas su sunkia negalia faktiškai negyvena dėl to, kad būstas nėra pritaikytas jo poreikiams, sprendimą dėl būsto pritaikymo (arba nepritaikymo) priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Prašome prašymus dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia pateikti iki einamųjų metų liepos 31 d., siekiant iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. sudaryti einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Jeigu bus gautas papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų, galės būti nagrinėjami tie pareiškėjų prašymai, kurie nebus išnagrinėti iki rugpjūčio 1 dienos.

Dėl būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Socialinės paramos centro vyr. Socialinį darbuotoją Martyną Žebuolį,  adresu  Kauno g. 3/26, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt

Darbo laikas:

I-IV  7.30 -16.30 val.
V      7.30 - 15.15 val.

Pietų pertrauka     11.30 - 12.15 val.