Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Teisės aktai


Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Vilniaus miesto socialinės paramos centro veikla 
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2007, Nr. 32-1162)
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 
Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 ,,Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 558 ,,Dėl Lietuvos Respublikoje gyvenančių socialiai remtinų asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos arba praradusių teisę į ją, apskaitos laikinosios tvarkos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-02-19 įsakymas Nr. A1-103 ,,Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141


Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus miesto socialinės paramos centro teikiamas paslaugas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. 1-1662 "Dėl pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo";
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. 1-1394 "Dėl dienos socialinės globos teikimo asmens namuose tvarkos aprašo tvirtinimo";
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1-2160 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo";
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 30-2631 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-28 sprendimas Nr. 1-114 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. 1-1555 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimas Nr. 1-808,,Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį apmoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo ir apmokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo".

Svetainės medis