Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Finansų skyrius


Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto Tarybos ir Valdybos sprendimais, Mero potvarkiais, Socialinių reikalų departamento įsakymais, Centro direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, centro bei šiais nuostatais.


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:


1. kasdien vykdo biudžetinių, pavedimų, specialiųjų, programinių, valiutinių lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;

2. vykdo lėšų pervedimą jų gavėjams pagal pateiktas sąskaitas faktūras, neviršiant patvirtintų pagal programas asignavimų;

3. tvarko debitorių- kreditorių apskaitą;

4. tvarko kasos operacijų apskaitą, laikantis patvirtintos centro tvarkos;

6. veda atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis;

7. priima įnašus už suteiktas paslaugas namuose ir įneša juos į banką;

8. apskaito ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą pagal atskiras turto rūšis ir centro padalinius, dalyvauja inventorizuojant turtą, daro inventorizacijos apyrašus;

9. apskaityto trumpalaikį turtą, gaunamą paramą;

10. vykdo kompensacinės technikos apskaitą;

12. dalyvauja materialinių vertybių nurašymo komisijos veikloje;

13. apskaičiuoja ir išmoka centro darbuotojams ir atsiųstų iš darbo diržos, vykdant viešųjų darbų programą, darbininkams darbo užmokestį, teikia darbo užmokesčio pažymas darbuotojams;

14. organizuoja sąmatoje numatytų išlaidų finansavimą;

15. analizuoja išlaidų sąmatų vykdymą, esant reikalui, ruošia pasiūlymus dėl pakeitimų- asignavimų kilnojimą tarp straipsnių;

16. tiria ir sistemina centro padalinių kitų metų poreikį prekėms ir paslaugoms, seka prekių ir paslaugų kainų pokyčius, analizuoja prekių ir paslaugų suvartojimą centre einamaisiais metais;

17. ruošia centro sąmatų projektus ir jų aprašymus ir teikia juos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentui;

18. sudaro centro išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją skirtų asignavimų ribose;

19. teikia mėnesines biudžetinių lėšų panaudojimo ataskaitas Socialinių reikalų departamentui pagal Vilniaus miesto savivaldybės apskaitos departamento sudarytas formas;

20. sudaro biudžetinių lėšų panaudojimo ketvirtines ir metines finansines ataskaitas, jas pateikia Socialinių reikalų departamentui;

21. sudaro administravimo lėšų panaudojimo ketvirtines ir metines finansines ataskaitas, pateikdamas jas Socialinių reikalų ir darbo ministerijai;

22. ruošia ketvirtines ir metines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo valdybai, Statistikos departamentui;


Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:


1. gauti iš centro struktūrinių padalinių išvadas, pasiūlymus ir kitą medžiagą, kuri panaudojama sprendžiant biudžeto sudarymo, finansų kontrolės klausimus;

2. nepriimti iš vykdytojų netvarkingai parengtų dokumentų;

3. pareikalauti iš centro padalinių, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių saugumui užtikrint;

4. skyriaus vedėjas turi teisę pasirašinėti antruoju parašu centro bankinius dokumentus;Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 7.30-16.30 val. Penktadieniais 7.30-15.15 val. Pietų pertrauka 11.30-12.15 val.
Pastaba: prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.


Finansų skyrius
Vedėja-vyr.buhalterė Diana Radzevičienė


Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius
Tel. (8 5) 216 0795, faksas (8 5) 213 3663
El. paštas d.radzeviciene@spcentras.lt

 

Svetainės medis